Speakers
Tutorial Speakers

Karl Leo
Jean-Luc Bredas
Mario Leclerc
Plenary Speakers

Peter Stang
Thuc-Quyen Nguyen
Bin Liu
George Malliaras
Takao Someya
Yongfang Li
Will Dichtel
Paul Meredith
Norbert Koch
Dan Credgington
Invited Speakers

John Anthony
He Tian
Han Young Woo
Seth Marder
Deqing Zhang
Peter Bäuerle
Magnus Berggren
Rachael Segalman
Jean-Luc Bredas
Martin Bryce
Nazario Martin
Natalie Stingelin
Anjun Qin
Natalie Banerji
Jonathan Rivnay
Jianhui Hou
Uwe H. F. Bunz
Shu Wang
Tanja Weil
Xiaowei Zhan
Mario Leclerc
Lifeng Chi
Rachel Evans
Dmitrii F. Perepichka
Juyoung Yoon
Wen-Chang Chen
Kazuo Takimiya
Karl Leo
Harald Ade
Wei You
Shigehero Yamaguchi
Yunqi Liu
Yongsheng Chen
Alex K-Y. Jen
Jun Qian
Wang Bo
WANG Lixiang
Copyright © 2016 HKUST. All right reserved. Designed by PTC
Copyright © 2016 HKUST. All right reserved. Designed by PTC